Φυσική Κατάσταση

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης συμβάλει στη μείωση εκδήλωσης κοινών ψυχικών διαταραχών

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης συμβάλει στη μείωση εκδήλωσης κοινών ψυχικών διαταραχών

Η κατάθλιψη και το άγχος είναι κοινές ψυχικές διαταραχές που αυξάνουν τους κινδύνους σωματικής υγείας και είναι οι κύριες αιτίες της παγκόσμιας αναπηρίας.

 Διάφορες μορφές φυσικής κατάστασης θα μπορούσαν να είναι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, για κοινές ψυχικές διαταραχές στον πληθυσμό. 

Στην έρευνα, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ μεμονωμένων και συνδυασμένων δεικτών καρδιακής αναπνευστικής ικανότητας και δύναμης πρόσφυσης, με την εμφάνιση κοινών ψυχικών διαταραχών.

Η 7ετής προοπτική μελέτη κοόρτης (prospective cohort study) σε 152.978 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι τα δομημένα προγράμματα συνδυασμού αερόβιας άσκησης και ασκήσεων δύναμης με επαρκή ένταση μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών.

Για παράδειγμα, σε ηλικιωμένους ενήλικες αρκούν 3 εβδομάδες τακτικής δομημένης αερόβιας άσκησης για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας τους κατά 31%.

Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι μια αύξηση 31% θα ισοδυναμούσε με τη μετάβαση από χαμηλό σε μεσαίο επίπεδο καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και θα μείωνε τις πιθανότητες μιας κοινής ψυχικής διαταραχής κατά 14,1%.

Παρόμοιες βελτιώσεις στη αύξηση της δύναμης κατά την ίδια περίοδο θα μειώσουν περαιτέρω τις πιθανότητες μιας κοινής ψυχικής διαταραχής κατά 32,5%.

Συμπέρασμα:  Η φυσική κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένας αντικειμενικά μετρήσιμος δείκτης, και ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για κοινές ψυχικές διαταραχές στον πληθυσμό.

 Κύρια ευρήματα

Από όσα γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη προοπτική μελέτη που εξετάζει τους συσχετισμούς μεταξύ ατομικού και συνδυασμένου CRF και δύναμης πρόσφυσης με τη συχνότητα εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών στον γενικό πληθυσμό.

Η χαμηλή φυσική κατάσταση (χαμηλή CRF και χαμηλή αντοχή στη λαβή) συσχετίστηκε με 1,8 φορές τις πιθανότητες μιας κοινής ψυχικής διαταραχής σε σύγκριση με την υψηλή συνδυασμένη φυσική κατάσταση, με τη μεσαία ομάδα γυμναστικής να έχει 1,3 φορές τις πιθανότητες. Η χαμηλή συνδυασμένη φυσική κατάσταση συσχετίστηκε με 2,0 και 1,6 φορές υψηλότερες πιθανότητες κατάθλιψης και διαταραχών άγχους αντίστοιχα.

Βρήκαμε ότι σε σύγκριση με το υψηλό CRF, το χαμηλό CRF συσχετίστηκε με 1,5 φορές υψηλότερες πιθανότητες συχνής εμφάνισης ψυχικής διαταραχής και χαμηλή δύναμη πρόσφυσης με 1,4 φορές υψηλότερες πιθανότητες.

Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις σχέσης δόσης-απόκρισης μεταξύ φυσικής κατάστασης και επίπτωσης κοινών ψυχικών διαταραχών.

Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι συσχετίσεις με τη δύναμη λαβής και τις διαταραχές άγχους είχαν υψηλότερες αναλογίες πιθανότητας για τις γυναίκες από τους άνδρες και για τους ηλικιωμένους από τους νεότερους ενήλικες.

Αυτά τα ευρήματα ήταν ισχυρά σε μια σειρά αναλύσεων ευαισθησίας.

Η μελέτη μας είναι πρωτότυπη που αποδεικνύει ότι ο συνδυασμός χαμηλής CRF και δύναμης λαβής σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο κοινών ψυχικών διαταραχών από ότι και οι δύο τύποι φυσικής κατάστασης.

Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία της εστίασης σε πολλά στοιχεία της φυσικής κατάστασης και των συσχετίσεών τους με την ψυχική υγεία.

Τα ευρήματα για ατομικές εκθέσεις ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα πρόσφατων μετα-αναλύσεων 4 μελετών που έδειξαν ότι ο χαμηλός CRF συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο κοινών ψυχικών διαταραχών με παρόμοιο μέγεθος επίδρασης (HR = 1,47, 95% CI 1,23 έως 1,76), το οποίο πρότεινε επίσης σχέση δόσης-απόκρισης

Αυτά τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενες προοπτικές μελέτες, σε μικρότερα δείγματα, ώστε  να υποδηλώσουμε ότι η χαμηλή δύναμη πρόσφυσης είναι ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου για κοινές ψυχικές διαταραχές σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Αυτή η μελέτη επωφελήθηκε από ένα μεγάλο μέγεθος δείγματος και μια περίοδο παρακολούθησης 7 ετών.

Περιλάμβανε αντικειμενικά μέτρα φυσικής κατάστασης που παρέχονται από εκπαιδευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας επικυρωμένα πρωτόκολλα.

Ο σχεδιασμός της μελλοντικής μελέτης, η σχέση δόσης-απόκρισης, τα συνεπή αποτελέσματα από διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των συμμετεχόντων με ιστορικό κατάθλιψης ή άγχους) και πολλαπλά μοντέλα καταλογισμού, υποδηλώνουν πιθανές μεροληψίες όπως προκατάληψη τριβής, αντίστροφη αιτία ή μη μετρημένη σύγχυση είναι απίθανο να εξηγήσει τα αποτελέσματά μας.

Επιπτώσεις και μελλοντική έρευνα

Η αερόβια εκπαίδευση και η αντίσταση βελτιώνουν διαφορετικές πτυχές της φυσικής κατάστασης και οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές διαπίστωσαν ότι και οι δύο τύποι προπόνησης μπορούν να μειώσουν τα κοινά συμπτώματα ψυχικής υγείας.

Σε επίπεδο πληθυσμού, η βελτίωση πολλαπλών πτυχών της φυσικής κατάστασης θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών.

Ενώ η ευρεία αύξηση της σωματικής δραστηριότητας θα είναι επωφελής, οι δομημένες αεροβικές ασκήσεις και ασκήσεις αντίστασης, με επαρκή ένταση για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση του κινδύνου.

 Αυτές οι συνδυασμένες προσεγγίσεις μπορεί επίσης να έχουν πρόσθετα οφέλη για τη μείωση των κινδύνων σωματικής υγείας, που σχετίζονται με κοινές ψυχικές διαταραχές.

Είναι δυνατή η τροποποίηση της φυσικής κατάστασης μέσω απλών, χαμηλού κόστους παρεμβάσεων σωματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κοινά συμπτώματα ψυχικής υγείας .

Σημαντικές βελτιώσεις στο γυμναστήριο, είναι δυνατές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, μια μελέτη σε παλαιότερα μη εκπαιδευμένους ηλικιωμένους ενήλικες έδειξε ότι 3 εβδομάδες τακτικής αερόβιας άσκησης ήταν επαρκής για τη βελτίωση της CRF κατά 31%, η οποία συνέχισε να αυξάνεται με την περαιτέρω εκπαίδευση.

Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι μια αύξηση 31% θα ισοδυναμούσε με τη μετάβαση από χαμηλό σε μεσαίο CRF και θα μειώσει τις πιθανότητες μιας κοινής ψυχικής διαταραχής κατά 14,1%. 

Παρόμοιες βελτιώσεις στη δύναμη πρόσφυσης κατά την ίδια περίοδο θα μειώσουν περαιτέρω τις πιθανότητες μιας κοινής ψυχικής διαταραχής κατά 32,5%.

Οι αντικειμενικοί δείκτες φυσικής κατάστασης προσεγγίζουν τη συνήθη φυσική δραστηριότητα και θα μπορούσαν επίσης να είναι αυτοί, οι χρήσιμοι δείκτες σε επίπεδο πληθυσμού για τον κίνδυνο ψυχικής υγείας.

Οι περισσότερες μελέτες συσχέτισης μεταξύ σωματικής δραστηριότητας και συχνότητας εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών, χρησιμοποιούν δεδομένα αυτοαναφερόμενης δραστηριότητας .

Η μελέτη μας προτείνει ότι οι αντικειμενικοί δείκτες της φυσικής κατάστασης θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι δείκτες κινδύνου ψυχικής υγείας στον πληθυσμό, όπως και για τους κινδύνους σωματικής υγείας .

Οι μετα-αναλύσεις υποδηλώνουν ότι η υψηλή φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με 0,83 (95% CI, 0,79 έως 0,88) και 0,74 (95% CI, 0,62 έως 0,88) , χαμηλότερες πιθανότητες κατάθλιψης και διαταραχών άγχους αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα μεγέθη των αποτελεσμάτων για χαμηλή (συνδυασμένη ή ατομική) φυσική κατάσταση φαίνονται μεγαλύτερα σε αυτήν τη μελέτη και προηγούμενες μετα-αναλύσεις.

Οι αντικειμενικοί δείκτες φυσικής κατάστασης αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ισχυρότεροι δείκτες καρδιαγγειακής νόσου από τη σωματική δραστηριότητα , και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την ψυχική υγεία.

Η συλλογή δεδομένων σωματικής δραστηριότητας σε επίπεδο πληθυσμού θα συνεχίσει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά παραμένει προκλητική .

Η φυσική κατάσταση είναι ένας σταθερός υποκατάστατος δείκτης της συνήθους φυσικής δραστηριότητας με αντικειμενικές, σαφώς καθορισμένες εξόδους, όπως η πρόσληψη οξυγόνου .

Η φυσική κατάσταση μπορεί επίσης να δρα μέσω μονοπατιών ανεξάρτητων από τη γενική σωματική δραστηριότητα.

Για παράδειγμα, τα μέτρα του CRF μπορεί να ενσωματώσει πρόσθετες πληροφορίες με τη σύλληψη τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ άλλων σχετικών παραγόντων που ψυχική υγεία, όπως η γενετική, η σύνθεση του σώματος, και το κάπνισμα.

Οι αυξημένες προσπάθειες για τη συλλογή δεδομένων φυσικής κατάστασης σε επίπεδο πληθυσμού θα μπορούσαν να ενημερώσουν την κατανόησή μας για την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη στρατηγικών δημόσιας υγείας.

Συμπεράσματα

Η χαμηλή CRF και η αντοχή στη λαβή σχετίζονται και με την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών και ο συνδυασμός χαμηλής CRF και χαμηλής αντοχής λαβής συσχετίστηκε με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Η φυσική κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένας αντικειμενικά μετρήσιμος δείκτης και ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για κοινές ψυχικές διαταραχές στον πληθυσμό.

Οι προσεγγίσεις για τη δημόσια υγεία για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης μέσω συνδυασμένων αερόβιων και ανθεκτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης κοινών ψυχικών διαταραχών και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα σωματικής υγείας για άτομα με συμπτώματα ψυχικής υγείας.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η κατάθλιψη και άλλες κοινές ψυχικές διαταραχές εκτιμούν την παγκόσμια υγεία.

Φυσική Κατάσταση

20.01.2021

Γιατί «κολλάει» ο μεταβολισμός μας – Ποιοί είναι οι κύριοι παράγοντες

Ο μεταβολισμός είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τη ζωή μας αφού χάρη σε αυτόν και στις λειτουργίες του διαμορφώνεται ολόκληρη η σωματοδομή. Η βασική λειτουργία του μεταβολισμού είναι να μετατρέπει τις τροφές που καταναλώνουμε και κατ’επέκταση τα συστατικά αυτών σε ενέργεια. Γι’αυτό είναι και ζωτικής σημασίας οι τροφές που καταναλώνουμε να […]

19.01.2021

Απώλεια βάρους χωρίς χαλάρωση στο σώμα: Γίνεται;

Το πρώτο βήμα για έναν άνθρωπο που θέλει να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και μετέπειτα την εμφάνισή του, είναι η απώλεια βάρους και συγκεκριμένα η απώλεια του περιττού λίπους. Τί γίνεται όμως όταν τα κιλά που θέλουμε να χάσουμε είναι πολλά ή όταν το δέρμα μας δεν είναι όπως το θυμόμασταν στα 20; Σίγουρα […]

Τόσο πρέπει να περπατήσετε για να χάσετε ένα κιλό
18.01.2021

Τόσο πρέπει να περπατήσετε για να χάσετε ένα κιλό

Γυμναστική: Ποιά αθλήματα καίνε πιο γρήγορα το λίπος
18.01.2021

Γυμναστική: Ποιά αθλήματα καίνε πιο γρήγορα το λίπος

Αυτές οι ασκήσεις είναι αρκετές για να γυμνάσεις όλο σου το σώμα από το σπίτι
15.01.2021

Αυτές οι ασκήσεις είναι αρκετές για να γυμνάσεις όλο σου το σώμα από το σπίτι

Παραμένοντας δραστήριοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας
12.01.2021

Παραμένοντας δραστήριοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Lockdown και άσκηση στο σπίτι: Τι να προσέχετε
11.01.2021

Lockdown και άσκηση στο σπίτι: Τι να προσέχετε

Ύπνος και απώλεια βάρους: H μεγάλη συσχέτιση
09.01.2021

Ύπνος και απώλεια βάρους: H μεγάλη συσχέτιση

Έχετε νεύρα; Να τι πρέπει να κάνετε
07.01.2021

Έχετε νεύρα; Να τι πρέπει να κάνετε

Προαθλητικός έλεγχος: Πετυχαίνοντας τους στόχους σας με ασφάλεια
07.01.2021

Προαθλητικός έλεγχος: Πετυχαίνοντας τους στόχους σας με ασφάλεια

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ασθένειες
3

Ρήξη μηνίσκου και σύγχρονη αντιμετώπιση

Επιδημίες
4

Κατέφθασαν τα πρώτα ψυγεία φύλαξης του εμβολίου για τον κορωνοϊό

Περισσότερα

21.01.2021

Aυτές οι πρωινές συνήθειες καταστρέφουν τη μέρα σου

Ξύπνησες στη λάθος πλευρά του κρεβατιού σήμερα το πρωί; Ίσως επειδή καταβροχθίζεις ένα μάτσο καφέ ή πηδάς σε ένα ζεστό ντους αμέσως μόλις ξυπνήσεις; Ή ίσως όταν με το που ανοίξετε τα μάτια σας, δεν μπορείτε να πολεμήσετε την παρόρμηση να δείτε τι νέο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Αυτοί μπορεί να μην είναι οι […]

20.01.2021

Διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα: Παθήσεις και η σχέση με τις ορμόνες

Τι είναι το ενδοκρινικό σύστημα; Για να κατανοήσετε πλήρως τη λειτουργία των ορμονών σας, σίγουρα βοηθά να γνωρίζετε για το ενδοκρινικό σύστημα σας και πώς οι ορμόνες συνεργάζονται για να διατηρηθεί η ομοιόσταση. Το ενδοκρινικό σύστημα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της σχέσης ανάμεσα στα διάφορα όργανα και τις ορμόνες. Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες […]

Άγχος: Πώς να το αντιμετωπίσετε φυσικά – Οι τροφές «αγχολυτικά»
20.01.2021

Άγχος: Πώς να το αντιμετωπίσετε φυσικά – Οι τροφές «αγχολυτικά»

Tα 7 καλύτερα τρόφιμα που μπορείτε να καταναλώσετε πριν τον ύπνο (βίντεο)
20.01.2021

Tα 7 καλύτερα τρόφιμα που μπορείτε να καταναλώσετε πριν τον ύπνο (βίντεο)

Βιταμίνη D κατά του κορωνοϊού: Πώς ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα; (βίντεο)
20.01.2021

Βιταμίνη D κατά του κορωνοϊού: Πώς ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα; (βίντεο)

Γιατί η μύτη μας το πρωί είναι πάντα βουλωμένη;
20.01.2021

Γιατί η μύτη μας το πρωί είναι πάντα βουλωμένη;

Ορμονικές διαταραχές: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αψηφήσετε – Πως θα τις αντιμετωπίσετε
20.01.2021

Ορμονικές διαταραχές: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αψηφήσετε – Πως θα τις αντιμετωπίσετε

Τι είναι το σιρόπι σφενδάμου; Έχει οφέλη για την υγεία;
20.01.2021

Τι είναι το σιρόπι σφενδάμου; Έχει οφέλη για την υγεία;

Ποιούς κινδύνους κρύβουν τα light αναψυκτικά για την υγεία;
20.01.2021

Ποιούς κινδύνους κρύβουν τα light αναψυκτικά για την υγεία;

Εμβόλιο κορωνοϊού: Ό,τι πρέπει να κάνετε πριν και μετά τη δόση
20.01.2021

Εμβόλιο κορωνοϊού: Ό,τι πρέπει να κάνετε πριν και μετά τη δόση