Εκαβ. αποπληρωμή

Πληρώνονται για τις υπερωρίες τους
Υγεία και Οικονομία

Πληρώνονται για τις υπερωρίες τους

Πληρόνονται άμεσα τα οφειλόμενα στο προσωπικό του ΕΚΑΒ… Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με νομοθετική πρωτοβουλία εξασφάλισε επιχορήγηση για την καταβολή των οφειλόμενων υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρεσίμων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ποσό θα καλύψει στο ακέραιο τις σχετικές υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ προς τους εργαζόμενους, εντός του ορίου των εγκεκριμένων πιστώσεων. 

19.01.2012