Νεοπλασίες

Καρκινικοί βιοδείκτες: Με κενά η χρήση τους στην Ελλάδα

Διεθνής Έρευνα
Καρκινικοί βιοδείκτες: Με κενά η χρήση τους στην Ελλάδα

Αδυναμίες στη χρήση των ειδικών γενετικών εξετάσεων που καθορίζουν ποια θεραπεία ενδείκνυνται για τον κάθε ογκολογικό ασθενή (βιοδείκτες) παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που καταγράφει τα βασικά εμπόδια και ανεπάρκειες στην πρόσβαση σε εξετάσεις προηγμένων βιοδεικτών.

Η έρευνα διεξήχθη στις 27 χώρες της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνει παράλληλα συστάσεις πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν άμεση πρόσβαση στο ιδανικό πρότυπο εξετάσεων, με:

-άμεσα διαθέσιμες εξετάσεις βιοδεικτών υψηλής ποιότητας, και,

– ταχεία  ενσωμάτωση των  νέων βιοδεικτών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες, συγκριτικά με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, επιδόσεις:

-στους τομείς της πρόσβασης σε φάρμακα,

-σε τεστ απλών & πολλαπλών βιοδεικτών καθώς και,

-στους τομείς της ποιότητας των διενεργηθεισών εξετάσεων,

-της πρόσβασης σε εργαστήρια και,

-της διαθεσιμότητας τεστ.

Η έρευνα καταγράφει μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη χώρα μας:

-όσον αφορά την πρόσβαση,

-έγκριση και αποζημίωση, αλλά και,

-το επίπεδο της ποιότητας των εξετάσεων,

-με σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες όσον αφορά το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών είναι:

•    Περιορισμένη διαθεσιμότητα ιατρικής ακριβείας που συνδέεται με βιοδείκτες λόγω πολύπλοκων διαδικασιών και αποζημίωσης μικρού αριθμού εξετάσεων
•    Ασάφεια στις προσεγγίσεις αξιολόγησης της αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων οδηγεί στην μη ενσωμάτωσή τους στην κλινική πρακτική
•    Διαφορές εργαστηρίων ως προς τις υποδομές – Μικρός αριθμός ιδιωτικών, δημοσίων & ακαδημαϊκών εργαστηρίων με δυνατότητες  εφαρμογής τεχνικής FISH & ΝGS
•    Χαμηλή δημόσια χρηματοδότηση για την υποστήριξη των εξετάσεων βιοδεικτών με αποτέλεσμα την περιορισμένη χρήση τους
•    Περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία διάθεσης νέων φαρμάκων
•    Χαμηλή συμμετοχή των εργαστηρίων σε προγράμματα πιστοποίησης ποιότητας

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την Ελλάδα έγινε από την Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) Καίτη Αποστολίδου, η οποία τόνισε πως «οι ασθενείς χρειάζονται ταχεία και έγκυρη ενημέρωση για τις δυνητικές θεραπείες για την περίπτωση τους και ο έλεγχος  με τους των κατάλληλους για την περίπτωση τους βιοδείκτες, θα βοηθήσει την επιλογή της  θεραπείας που προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξάλειψης ή ελέγχου της νόσου.

Οι προτεινόμενες συστάσεις πολιτικής εφόσον εφαρμοσθούν θα επιτρέψουν την ταχεία πρόσβαση των ασθενών  μόνον στις θεραπείες που είναι κατάλληλες για την δική τους μορφή καρκίνου με σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας».

Εστιάζοντας στις δυνατότητες της χρήσης των βιοδεικτών και της εφαρμογής Μοριακών Ογκολογικών Συμβουλίων ο κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ ανέφερε ότι «Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Ογκολογία είναι αλματώδεις.

Αυτό αποδεικνύεται από τις βελτιωμένες επιβιώσεις και την καλύτερη πορεία των ασθενών με καρκίνο. Καθημερινά “Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης…για κάθε ασθενή μας” με την χρήση των διαφόρων Βιοδεικτών και την εφαρμογή των Μοριακών Ογκολογικών Συμβουλίων προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε τις καλύτερες θεραπευτικές διεξόδους από τον λαβύρινθο του καρκίνου.

Πυξίδα σε αυτό είναι οι αρχές της εξατομικευμένης ιατρικής, της ιατρικής ακριβείας και της ολιστικής ιατρικής στις οποίες πρέπει να βασίζεται η σύγχρονη Ογκολογία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε ασθενής με καρκίνο είναι ξεχωριστός και αξίζει να του προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές θεραπείες για αυτόν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια καλή ποιότητα ζωής».

Συστάσεις

Οι βραχυπρόθεσμες συστάσεις πολιτικής που προτείνονται  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την επίτευξη ενός οράματος ισότιμης πρόσβασης σε εξετάσεις βιοδεικτών είναι:

•    η ανάπτυξη διαδικασιών για την παράλληλη έγκριση των φαρμάκων και των ανάλογων τεστ βιοδεικτών
•    η θέσπιση ενός Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Αξίας των Βιοδεικτών
•    Θέσπιση ειδικού προϋπολογισμού για εξετάσεις βιοδεικτών
•    Υποχρεωτική διαπίστευση ISO των εργαστηρίων και συμμετοχή σε πρόγραμμα ΕQA (εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας)
•    Περιφερειακά κέντρα εξετάσεων για τη βελτίωση κόστους-αποδοτικότητας, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, επένδυση σε τεχνολογίες έλεγχο
•    Βελτίωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών (επαγγελματιώνυγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, συλλόγων ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικών) σχετικά με τη χρησιμότητα των εξετάσεων βιοδεικτών, τις διαδικασίες εξετάσεων και αποζημίωσης
•    Συλλογή δεδομένων σε κεντρική βάση για την παρακολούθηση του επιπολασμού των βιοδεικτών και τον εντοπισμό τάσεων όσον αφορά την ανταπόκριση ασθενών σε θεραπείες
•    Καθιέρωση διαδικασιών ανίχνευσης ορίζοντα για μελλοντικές ανάγκες ελέγχου.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στις εκβάσεις των ασθενών.

Οι προτάσεις πολιτικής της μελέτης προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν:

•    Εναρμονισμένες προσεγγίσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης των εξετάσεων & καθοδήγηση αναφορικά με την χρήση βιοδεικτών στις κλινικές μελέτες και αποτίμηση της αξίας των εξετάσεων
•    Κεντρικές υποδομές διενέργειας των εξετάσεων
•    Κοινή χρήση των δεδομένων των εξετάσεων βιοδεικτών και συνεργασία μεταξύ βασικών ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ευρώπη
•    Κατευθυντήριες οδηγίες για τον ολοκληρωμένο έλεγχο σε συνεργασία με την ESMO / την ESP για την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών σε επίπεδο ΕΕ / Ηνωμένου Βασιλείου για την προώθηση της χρήσης ολοκληρωμένου ελέγχου.

Η έρευνα, με τίτλο: “Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe”, πραγματοποιήθηκε το 2020 από το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογική Ανατομική (IQN-Path), τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (E.F.P.I.A).

Νεοπλασίες

03.12.2021

Καρκίνος Προστάτη: Η άσκηση που επιβραδύνει την ανάπτυξή του

Οι άντρες που βρίσκονται υπό παρακολούθηση και ελέγχονται συστηματικά για τον καρκίνο του προστάτη μπορούν να βελτιώσουν την έκβαση της νόσου, εντάσσοντας στον τρόπο ζωής τους την διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT), σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκαν στην JAMA Oncology. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 52 άντρες με μέση ηλικία τα 63 έτη, οι οποίοι είτε ακολούθησαν με την […]

30.11.2021

“Εμπειρίες και ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη”

Αποτελέσματα 6ης έκθεσης (έρευνας) του φορέα Lung Cancer Europe

Καρκίνος στο στόμα: Τι να προσέξετε και ο έλεγχος 60 δευτερολέπτων
26.11.2021

Καρκίνος στο στόμα: Τι να προσέξετε και ο έλεγχος 60 δευτερολέπτων

Καρκίνος των σιελογόνων αδένων: Αίτια – Συμπτώματα και θεραπεία
25.11.2021

Καρκίνος των σιελογόνων αδένων: Αίτια – Συμπτώματα και θεραπεία

Λέμφωμα Hodgkin: Στην Ελλάδα τα περισσότερα κρούσματα του πιο ύπουλου καρκίνου
22.11.2021

Λέμφωμα Hodgkin: Στην Ελλάδα τα περισσότερα κρούσματα του πιο ύπουλου καρκίνου

Cryoablation: Νέα μέθοδος αντιμετώπισης όγκων μαστού χωρίς χειρουργείο
22.11.2021

Cryoablation: Νέα μέθοδος αντιμετώπισης όγκων μαστού χωρίς χειρουργείο

Έρευνα: Ο σωματότυπος μιας γυναίκας προμηνύει τον κίνδυνο για καρκίνο
19.11.2021

Έρευνα: Ο σωματότυπος μιας γυναίκας προμηνύει τον κίνδυνο για καρκίνο

Καρκίνος του Πνεύμονα: Μείωση θανάτων κατά 25% αν εφαρμοστεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος
18.11.2021

Καρκίνος του Πνεύμονα: Μείωση θανάτων κατά 25% αν εφαρμοστεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος

Η άγνωστη “επιπλοκή” του καρκίνου του μαστού
16.11.2021

Η άγνωστη “επιπλοκή” του καρκίνου του μαστού

Εγκρίθηκε η χρήση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τον γαστρικό καρκίνο
16.11.2021

Εγκρίθηκε η χρήση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τον γαστρικό καρκίνο

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Φάρμακα
3

ΕΜΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο για διασωληνωμένους με λοίμωξη COVID-19

Ασθένειες
4

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Η νόσος της νέας εποχής

Περισσότερα

08.12.2021

Ποινή φυλάκισης για τους γονείς-αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Με νομοθετική ρύθμιση

08.12.2021

“Αόρατο” στέλεχος της Όμικρον προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες του Η. Βασιλείου

Την “βάφτισαν” με το όνομα «stealth» (αόρατη), καθώς δεν ανιχνεύεται από τα τα PCR τεστ. Πρόκειται για μία εκδοχή της Όμικρον που εντόπισαν Βρετανοί ερευνητές, όπως αναφέρει ο Guardian.    Το νέο στέλεχος έχει πολλές κοινές μεταλλάξεις με το τυπικό Omicron, αλλά στερείται μιας συγκεκριμένης γενετικής αλλαγής που επιτρέπει στις εργαστηριακές δοκιμές PCR να το […]

Αντ. Φάουτσι: «Σχεδόν βέβαιο” ότι η Όμικρον δεν είναι σοβαρότερη από την Δέλτα
08.12.2021

Αντ. Φάουτσι: «Σχεδόν βέβαιο” ότι η Όμικρον δεν είναι σοβαρότερη από την Δέλτα

Έρευνα μπορεί να υποδείξει νέες θεραπείες για άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή σχιζοφρένεια
08.12.2021

Έρευνα μπορεί να υποδείξει νέες θεραπείες για άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή σχιζοφρένεια

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
08.12.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

“Ποιοι θα λογοδοτήσουν;”- Καταπέλτης ο Γ. Ιωαννίδης για τους θανάτους στην Ελλάδα
07.12.2021

“Ποιοι θα λογοδοτήσουν;”- Καταπέλτης ο Γ. Ιωαννίδης για τους θανάτους στην Ελλάδα

Πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχονται
07.12.2021

Πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχονται

Γεωγραφική κατανομή: 2.156 κρούσματα στην Αττική -1.048 στη Θεσσαλονίκη
07.12.2021

Γεωγραφική κατανομή: 2.156 κρούσματα στην Αττική -1.048 στη Θεσσαλονίκη

Πανελλαδική μελέτη: Το 74% των ενηλίκων στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί για τη νόσο COVID-19
07.12.2021

Πανελλαδική μελέτη: Το 74% των ενηλίκων στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί για τη νόσο COVID-19

ΕΜΑ: Πολύ σύντομα η έγκριση του εμβολίου της Novavax
07.12.2021

ΕΜΑ: Πολύ σύντομα η έγκριση του εμβολίου της Novavax