Δερματολογικά

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας

Ο ιός VZV (Varicella-zoster virus), ή ιός του έρπητα ζωστήρα είναι µέλος της οικογένειας των ερπητοϊών και ταξινοµείται ως άλφα-ερπητοϊός µαζί µε το σύµπλεγµα HSV των ερπητοϊών.

Συγκεκριµένα αναφέρεται από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ταξινόµησης ιών ως ιός έρπητα 3 και είναι ένας DNA ιός.

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις γονότυποι του ιού, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί διαφορά στην αντιγονικότητά τους.

Μελέτες απέδειξαν ότι:

α) δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των στελεχών που προκαλούν ανεµευλογιά και ζωστήρα στο ίδιο άτοµο,
β) ο ιός είναι σηµαντικά σταθερός κατά τη διαδροµή του in vitro και in vivo και,
γ) µη επιδηµιολογικά σχετιζόµενα στελέχη µπορούν να διαχωριστούν µε µοριακές τεχνικές.

Ο ιός VZV είναι ένας πολύ «κυτταρόφιλος» ιός, που εξαπλώνεται στο σώµα µε την επαφή των κυττάρων µεταξύ τους.

Όµως κατά τη διάρκεια της οξείας λοίµωξης, ελεύθεροι ιοί παράγονται σε κυστίδια του δέρματος, προκαλώντας σε µεγάλο βαθµό τη µετάδοση της ανεµευλογιάς και του ζωστήρα.

Ο ιός µεταδίδεται µε την αεροφόρο οδό και µολύνει την αναπνευστική βλέννη.

Η πηγή των περισσότερων µεταδιδόµενων VZV είναι οι δερµατικές βλάβες.

Ο άνθρωπος είναι ο µόνος ξενιστής του ιού που δεν προσβάλλει τα ζώα”, αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Τσιφτσάκης, Βιοπαθολόγος.

Οι εκδηλώσεις του ιού

Η ανεµευλογιά και ο ζωστήρας αποτελούν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις της λοίµωξης από τον ίδιο ιό.

ανεµευλογιά εκδηλώνεται κυρίως σε παιδιά, µε γενικευµένο κυστικό εξάνθηµα, συχνά συνοδευόµενο από πυρετό.

ζωστήρας εκδηλώνεται είτε σε ενήλικες, είτε σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς και περιλαµβάνει µια επώδυνη και οριοθετηµένη εµφάνιση κυστικών βλαβών, µε συνοδό φλεγµονή κατά µήκος της ραχιαίας οδού των γαγγλίων, των κρανιακών και των αισθητικών νεύρων.

Λόγω της κατανοµής των βλαβών υπό µορφή ζώνης πήρε και το όνοµά του «ζωστήρας».

Τα παρακάτω δεδοµένα καταδεικνύουν, ότι πρόκειται για επανενεργοποίηση του VZV και όχι αναµόλυνση του ατόµου:

α) Ο ζωστήρας δεν εµφανίζει την εποχιακή κατανοµή της ανεµευλογιάς, που είναι αργά τον χειµώνα και νωρίς την άνοιξη στα εύκρατα κλίµατα.

β) Ο ζωστήρας δεν εµφανίζεται συνήθως σε γονείς παιδιών µε ανεµευλογιά.

γ) Όψιµη εµφάνιση του ιού αναγνωρίζεται σε βιοψίες αισθητικών γαγγλίων µε παρουσία VZV- DNA, RNA και ιικών πρωτεϊνών και, τέλος,

δ) οι ιοί που προκαλούν την πρωτοπαθή λοίµωξη (ανεµευλογιά) και µετέπειτα ζωστήρα είναι οι ίδιοι όπως καταδεικνύεται από µοριακές µελέτες αποµονωθέντων VZV από ασθενείς µε ζωστήρα έπειτα από είτε φυσική νόσηση µε ανεµευλογιά είτε εµβολιασµό µε τον ιό.

Μελέτες για τις νόσους

Μελέτες έπειτα από φυσική νόσηση ή εµβολιασµό, δείχνουν ότι αναµόλυνση ή επανενεργοποίηση του ιού µπορεί να συµβεί απουσία συµπτωµάτων και ότι δεύτερη εκδήλωση κλινικών συµπτωµάτων ανεµευλογιάς είναι σπάνια, αλλά είναι δυνατόν να συµβεί.

λοίµωξη από VZV µπορεί να προκαλέσει είτε σοβαρή είτε θανατηφόρα νόσο σε άτοµα που είτε λαµβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία είτε παρουσιάζουν διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας.

Προοδευτική ή γενικευµένη λοίµωξη µπορεί να υποστούν παιδιά που εµφανίζουν ανεµευλογιά κατά τη διάρκεια χηµειοθεραπείας ή ραδιοθεραπείας για κακόηθες νόσηµα σε ποσοστό 30%, µε θνητότητα 7%.

Οι λοιµώξεις από VZV θεραπεύονται µε ακικλοβίρη (acyclovir-ACV).

Καθοριστική η διάγνωση της λοίμωξης από VZV

Η διάγνωση της λοίµωξης από VZV είναι καθοριστικής σηµασίας για τη θεραπεία, την πρόληψη µετάδοσης και την αντιµετώπιση επιπλοκών στον ευπαθή πληθυσµό.

Παρά το γεγονός ότι η συµπτωµατολογία είναι κλασική, παρατηρήθηκε σύγχυση στη διάγνωση συχνότερα µε ιούς HSV (13% κατά µια µελέτη) και λιγότερο συχνά µε άλλα δερµατικά νοσήµατα από ιούς, µικρόβια, µύκητες ή υπερευαισθησία.

Mέθοδοι διάγνωσης

Οι συνηθέστερες µέθοδοι διάγνωσης που εφαρµόζονται είναι:

Η PCR σε αίµα, δερµατικές βλάβες και εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ).

Ο άµεσος ανοσοφθορισµός (DFA).

H καλλιέργεια υλικού βλαβών.

Η ορολογική διάγνωση µε µέτρηση IgM και IgG αντισωµάτων.

Ο έρπητας ζωστήρας

Το τελευταίο διάστηµα γίνεται εκτενής επιστηµονική αναφορά στον έρπητα ζωστήρα, καθώς, όπως αναφέρθηκε, προκαλεί πολύ επώδυνη νόσο στους ενήλικες.

Μάλιστα ένας στους τέσσερις ενήλικες θα αναπτύξει τη νόσο σε κάποιο διάστηµα στη ζωή του.

Υπάρχει πιθανότητα:

λοίµωξης των µατιών,

του κεντρικού νευρικού συστήµατος, καθώς και,

ανάπτυξη της µεθερπητικής νευραλγίας, µιας βασανιστικής συνέπειας της νόσου που διαρκεί αρκετά και προκαλεί ποικίλα άλλα προβλήµατα στους ηλικιωµένους, όπως αϋπνία, κατάθλιψη, κόπωση άγχος, επίταση καρδιαγγειακών προβληµάτων κ.λπ.

Γι’ αυτό συνιστάται πλέον ο εµβολιασµός των ηλικιωµένων, ανεξαρτήτως του αν έχουν προσβληθεί ή όχι από τον ιό στο παρελθόν.

Η σηµασία του εµβολιασµού

Η νόσος προλαµβάνεται µε εµβολιασµό.

Το εµβόλιο περιλάµβανε αρχικά ζώντα εξασθενηµένο ιό του ιαπωνικού στελέχους Oka για εµβολιασµό ρουτίνας υγιούς πληθυσµού το 1995.

Τα σύγχρονα εµβόλια που κυκλοφορούν περιλαµβάνουν το ίδιο ακριβώς στέλεχος του ιού.

Με την κυκλοφορία του εµβολίου τα ποσοστά της νόσου υποχώρησαν κατά 71%-84% εκεί όπου εφαρµόστηκε ο εµβολιασµός.

-Περίπου 15% των εµβολιασθέντων µπορεί να αναπτύξουν ενδιάµεση νόσο από φυσικό στέλεχος του ιού µήνες ή χρόνια μετά τον εµβολιασµό, γιατί το εµβόλιο δεν παρέχει 100% προστασία.

Όμως παρέχει 97% προστασία έναντι σοβαρής νόσου.

Ο ζωστήρας από το εµβόλιο είναι σπάνιος, αλλά έχει αναφερθεί και σε υγιή και σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα.

Η λοίµωξη πολύ ευαίσθητων ατόµων µπορεί επίσης να προληφθεί µε τη χορήγηση ειδικής ανοσοσφαιρίνης.

Το εµβόλιο του έρπητα ζωστήρα έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών και χορηγείται δωρεάν σε όλα τα άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Δερματολογικά

01.03.2021

Ενήλικη ακμή: Ποιά είναι τα αίτια και πως να την αντιμετωπίσετε

Η ακμή των ενηλίκων μπορεί να είναι συνέχεια της εφηβικής ή να πρωτοεμφανιστεί ακόμα και μετά την εμμηνόπαυση. Γιατί είναι σημαντικό να βρεθεί η αιτία της. Υποτίθεται ότι είναι ένα πρόβλημα των εφήβων. Ωστόσο πολλοί ενήλικες, κυρίως γυναίκες, εξακολουθούν να έχουν ακμή και μετά τα 25-30 τους χρόνια. Άλλες πάλι παρουσιάζουν ακμή των ενηλίκων στα […]

01.03.2021

Τρίχες που γυρίζουν: Αντιμετωπίστε τις με αυτή τη σπιτική συνταγή

Ξυρίσατε τα πόδια σας και το μπικίνι και πέσατε με ύπνο με μεταξένια και λεία επιδερμίδα. Γιατί λοιπόν όταν ξυπνήσατε, το δέρμα σας ήταν άγριο, με φαγούρα και γεμάτο κόκκινα εξανθήματα από τα σημεία που πέρασε το ξυράφι; Οι τρίχες που γυρίζουν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά το καλοκαίρι, όταν ξυρίζεστε ή κάνετε αποτρίχωση με κερί. Οι τρίχες που […]

Που μπορεί να οφείλεται η ακμή των ενηλίκων
26.02.2021

Που μπορεί να οφείλεται η ακμή των ενηλίκων

Δερματικό Μικροβίωμα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
24.02.2021

Δερματικό Μικροβίωμα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

“Ελιές” της γήρανσης – Πόσο επηρεάζουν την ψυχολογία μας;
17.02.2021

“Ελιές” της γήρανσης – Πόσο επηρεάζουν την ψυχολογία μας;

Μυρμηγκιές: Γιατί πρέπει να θεραπεύονται αμέσως;
05.02.2021

Μυρμηγκιές: Γιατί πρέπει να θεραπεύονται αμέσως;

Ποιό είναι το φρούτο που προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία;
05.02.2021

Ποιό είναι το φρούτο που προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία;

Σπυράκια γύρω από τα μάτια: Tι πρέπει να κάνετε αν δείτε κάτι τέτοιο
04.02.2021

Σπυράκια γύρω από τα μάτια: Tι πρέπει να κάνετε αν δείτε κάτι τέτοιο

Κίνδυνος για σοβαρές βλάβες στα μάτια των παιδιών τα αντισηπτικά
02.02.2021

Κίνδυνος για σοβαρές βλάβες στα μάτια των παιδιών τα αντισηπτικά

5 απλές συμβουλές για τα μαλλιά όσο μεγαλώνουμε
01.02.2021

5 απλές συμβουλές για τα μαλλιά όσο μεγαλώνουμε

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Υγεία
4

Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς για το 2021

Περισσότερα

02.03.2021

Μπορεί ο SARS-CoV-2 να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων;

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό nature διερευνάται η προέλευση της πανδημίας και μελετάται αν ο SARS-CoV-2 μπορεί να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων. H βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ)(https://mdimop.gr/covid19/) . Σε συνέντευξη τύπου αυτόν τον μήνα, η ομάδα […]

02.03.2021

Νεότερα στελέχη του κορωνοϊού στις ΗΠΑ (NYC Northeastvariant)

Δύο διαφορετικές επιστημονικές ομάδες έχουν εντοπίσει ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη και στο Βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ (NYC, Northeastvariant), το οποίο μπορεί να διαφύγει τη φυσική ανοσία του οργανισμού. Το στέλεχος αυτό ονομάστηκε B.1.526 και διαπιστώθηκε μία σταδιακή αύξηση της επίπτωσης του από τα τέλη Δεκεμβρίου έως  και τα μέσα Φεβρουαρίου, φτάνοντας σε […]

Η οριοθέτηση στα παιδιά
02.03.2021

Η οριοθέτηση στα παιδιά

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία
02.03.2021

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης
02.03.2021

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser
02.03.2021

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης
02.03.2021

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Εξελίξεις στην Καρδιολογία
02.03.2021

Εξελίξεις στην Καρδιολογία

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών
01.03.2021

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών

Τραύμα χοληφόρων οδών και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
01.03.2021

Τραύμα χοληφόρων οδών και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή